Grafika w nagłówku

Opis

Internetowa Baza Traktatowa (IBT) zawiera podstawowe informacje o wiążących Polskę umowach międzynarodowych, takie jak: data sporządzenia/podpisania umowy, data wejścia umowy w życie oraz miejsce jej publikacji w dzienniku urzędowym oraz teksty tych umów w plikach pdf.

Umowy międzynarodowe zostały pogrupowane w następujące kategorie:

Umowy dwustronne – międzynarodowe porozumienia zawarte przez Rzeczpospolitą Polską z innym państwem lub organizacją/instytucją międzynarodową.

Umowy wielostronne – międzynarodowe porozumienia, których Rzeczpospolita Polska jest już jedną ze stron lub takie, którymi Rzeczpospolita Polska dopiero zamierza się związać, czyli trwa proces krajowej procedury traktatowej, którego efektem będzie związanie się umową.

Umowy Unii Europejskiej – umowy wielostronne zawarte w ramach Unii Europejskiej, pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a państwem trzecim lub organizacją międzynarodową, których Polska jest już stroną albo którymi dopiero zamierza się związać, czyli trwa proces krajowej procedury traktatowej, którego efektem będzie związanie się umową.

Depozytariat RP - umowy międzynarodowe wielostronne, dla których Rząd Rzeczpospolitej Polskiej jest depozytariuszem wraz z listą Państw-Stron tych umów oraz treścią złożonych przez nie deklaracji, zastrzeżeń i sprzeciwów.

Umowy dwustronne wygasłe – międzynarodowe porozumienia zawarte między Rzeczpospolitą Polską a innym państwem lub organizacją/instytucją międzynarodową, które utraciły moc obowiązującą.

Umowy wielostronne wygasłe - umowy międzynarodowe, które utraciły moc obowiązującą w stosunku do Polski.

Umowy Unii Europejskiej wygasłe - umowy wielostronne zawarte w ramach Unii Europejskiej, które utraciły moc obowiązującą w stosunku do Polski.

Teksty umów dwustronnych dostępne są we wszystkich językach, w których umowy te zostały sporządzone, zaś teksty umów wielostronnych - w językach angielskim lub francuskim oraz w polskim przekładzie. W przypadku umów ogłoszonych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim IBT zawiera teksty umów ogłoszonych w tych dziennikach urzędowych wraz z dotyczącymi ich oświadczeniami rządowymi.

Wykaz nieobowiązujących umów zawartych z b. ZSRR, Czechosłowacją, NRD i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii dostępny jest w kategorii umowy dwustronne wygasłe. Umowy zawarte z ww. państwami, które obowiązują państwa – sukcesorów dostępne są w części umowy dwustronne pod nazwą państwa - sukcesora.