nagłówek-grafika

Opis Internetowej Bazy Traktatowej

Umowy międzynarodowe znajdujące się w IBT zostały pogrupowane w następujący sposób:

Umowy dwustronne - wykaz i teksty umów międzynarodowych, którymi Polska się związała (obowiązujące); umów jeszcze nie obowiązujących, ale wykonywanych (tymczasowo stosowane); umów podpisanych przez Polskę i będących w trakcie krajowej procedury traktatowej zmierzającej do związania się nimi (podpisane).

Umowy wielostronne - wykaz i teksty umów międzynarodowych, którymi Polska się związała (obowiązujące); umów jeszcze nie obowiązujących, ale wykonywanych przez Polskę (tymczasowo stosowane); umów będących w trakcie krajowej procedury traktatowej zmierzającej do związania się nimi (jeszcze nieobowiązujące w stosunku do Polski).

Depozytariat RP - wykaz i teksty umów międzynarodowych wielostronnych, dla których Rząd RP jest depozytariuszem wraz z listą Państw-Stron tych umów oraz treścią złożonych przez nie deklaracji, zastrzeżeń i sprzeciwów.

Archiwum umów dwustronnych - wykaz i teksty umów międzynarodowych, które wygasły.

Archiwum umów wielostronnych - wykaz i teksty umów międzynarodowych nie posiadających wobec Polski mocy wiążącej. (W części tej znajdują się zarówno umowy, które jako takie utraciły moc obowiązującą jak i umowy obowiązujące, których Polska przestała być stroną).

Teksty umów dwustronnych dostępne są we wszystkich językach, w których umowy te zostały sporządzone, zaś teksty umów wielostronnych - w językach polskim, angielskim i francuskim. W przypadku umów ogłoszonych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim IBT zawiera teksty umów tam zamieszczone. Do tekstów umów wielostronnych dołączone są oświadczenia rządowe zawierające informacje według stanu na dzień sporządzenia oświadczenia. Dodatkowo, przy opublikowanych w Dzienniku Ustaw ratyfikowanych umowach międzynarodowych zamieszczany jest tekst dokumentu ratyfikacyjnego.

Wykaz nieobowiązujących umów zawartych z b. ZSRR, Czechosłowacją, NRD i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii dostępny jest w archiwum umów dwustronnych. Umowy zawarte z ww. państwami, które obowiązują państwa - sukcesorów dostępne są w części umowy dwustronne pod nazwą państwa - sukcesora.